Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach majątkowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Załącznik DT-1/A do deklaracji DT-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
Wniosek o wydanie warunków zabudowy dla obiektu kubaturowego
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgłoszenie o likwidacji działalnosci gospodarczej
Zgłoszenie o podjęciu działalności
Podatek od nieruchomości
Deklaracje podatkowe
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej
:: © 2007 made by mAxDeSigN Kielce